Technology  Amazon announces Doug Herrington as CEO of Worldwide Amazon Stores

Amazon announces Doug Herrington as CEO of Worldwide Amazon Stores